Danh sách Đại diện

Các ứng viên tiềm năng cho Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta cần sử dụng các dịch vụ của các Đại diện được Công nhận, những người này đã được ủy quyền và đào tạo để hướng dẫn các ứng viên trong toàn bộ quy trình xin nhập quốc tịch.

Các Đại diện được công nhận này là những cá nhân chuyên nghiệp với năng lực cá nhân đã được công nhận nhưng cũng có thể thay mặt cho các công ty. Cơ quan Chương trình Nhà đầu tư cá nhân Malta công nhận các cá nhân để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc, nhằm tạo điều kiện liên lạc và đảm bảo trách nhiệm cá nhân cho từng đơn xin quốc tịch.

Bảng có ID5 không tồn tại.

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Phone: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Site Map
Terms of Use

Print Friendly, PDF & Email