Các Đại diện được chấp thuận

Các ứng viên tiềm năng cho Chương Trình Nhà Đầu Tư Cá Nhân của Malta cần sử dụng các dịch vụ từ các Đại diện Được Chấp Thuận (AA), các đại diện này đã được ủy quyền và huấn luyện để hướng dẫn các ứng viên trong toàn bộ quá trình xin nhập quốc tịch.

Các Đại diện được chấp thuận này là những cá nhân chuyên nghiệp với năng lực cá nhân đã được công nhận hoặc những người làm việc thay mặt cho các công ty. Sở Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta công nhận các cá nhân nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc, để tạo điều kiện liên lạc và đảm bảo trách nhiệm cá nhân cho từng đơn xin quốc tịch bao gồm việc thực hiện quy trình Tìm hiểu Khách hàng (KYC) đối với mỗi khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn của dịch vụ tài chính.

Các Yêu cầu và Điều kiện

Để trở thành Đại diện được chấp thuận, các ứng cử viên phải đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện sau đây. Các ứng viên phải:

 1. Là cư dân Malta.
 2. Đang làm việc và là thành viên của một cơ quan chuyên nghiệp.
 3. Được chứng nhận là Người được ủy nhiệm đã đăng ký được ủy quyền (ARM) bởi Phòng Thuế quốc tế tại Sở dịch vụ tài chính Malta.
 4. Sở hữu Bảo hiểm bồi thường hành nghề trị giá 1 triệu Euro.
 5. Chứng minh họ có quyền truy cập không hạn chế vào Cơ sở dữ liệu thẩm tra.
 6. Cung cấp bằng chứng nhận dạng (Trang dữ liệu của Hộ chiếu và Thẻ căn cước).
 7. Tham dự một hội thảo giới thiệu bắt buộc.
 8. Trả một khoản phí 1.500 Euro cho Sở Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta
 9. Điền vào mẫu đơn M7 Người nộp đơn, nếu thay mặt cho một công ty phải cung cấp một lá thư ủy quyền từ các đối tác ủy quyền cho phép họ làm việc thay mặt cho công ty vì mục đích của chương trình IIP. Các mẫu đơn và tài liệu liên quan khác có thể được yêu cầu bằng cách gửi email đến địa chỉ info@iip.gov.mt
 10. Mọi đại diện cũng phải được thông qua bởi Sở Cảnh sát Malta.

Cơ sở Dữ liệu Kiến thức

 

Các khoản đóng góp & Lệ phí

Tối thiểu cần đóng các khoản đóng góp và lệ phí sau đây để đủ điều kiện nhập quốc tịch theo chương trình IIP:

Đóng góp

 • Ứng viên chính – 650.000 Euro
 • Vợ / Chồng – 25.000 Euro
 • Mỗi một trẻ em phụ thuộc từ 0-17 tuổi – 25.000 Euro
 • Mỗi một trẻ em phụ thuộc từ 18-26 tuổi – 50.000 Euro
 • Mỗi người phụ thuộc từ 55 tuổi trở lên – 50.000 Euro

Lệ phí Hộ chiếu

 • Mỗi người – €500 Euro
Lệ phí thẩm tra

 • Ứng viên chính – 7.500 Euro
 • Vợ / Chồng – 5.000 Euro
 • Mỗi một trẻ em phụ thuộc từ 13-17 tuổi – 3.000 Euro
 • Mỗi một trẻ em phụ thuộc từ 18-26 tuổi – 5.000 Euro
 • Mỗi người phụ thuộc từ 55 trở lên – 5.000 Euro

Lệ phí Ngân hàng

 • Cho mỗi đơn xin nhập quốc tịch – 200 Euro

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Phone: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Site Map
Terms of Use

Print Friendly, PDF & Email